Informatie voor werkgevers

Preventie, behandeling en re-integratie bij ziekteverzuim

Doordachte preventie

Voorkomen is beter dan genezen

In beroepen waar men te maken krijgt met langer aanhoudende stressvolle omstandigheden en het (veelvuldig) meemaken van schokkende of bedreigende gebeurtenissen, krijgt men ook vaak te maken met de (lange) nasleep die dit op het systeem kan hebben.
Wanneer adequaat preventief wordt opgetreden kunnen functioneringsproblemen, uitval, overspannenheid, post traumatische stress of stoornissen daarin vermeden worden. Pro somatics biedt zorg op maat op het gebied van functioneringsproblemen, stresshantering en traumazorg in een gecombineerde aanpak die preventie, behandeling, nazorg en re-integratie combineert.

Uitval door ziekte

Het overkomt de allerbeste

Uitval door ziekte is een veelvoorkomend probleem wat voor alle partijen vervelend is. Wanneer iemand zich veelvuldig ziek meldt of als het verzuim langer gaat duren en er geen duidelijke oorzaak is te vinden, dan is de uitval doorgaans het gevolg van psychische problemen. Vaak wordt depressie als oorzaak genoemd, maar regelmatig is er ook sprake van stress, overspanning of zelfs trauma klachten. Resultaat daarvan kan zijn dat uw medewerker last krijgt van angsten, overmatige alertheid, prikkelbaarheid, onrust, krachtverlies, uitputting, depressie, onmacht, ontkenning, etc. Soms direct het gevolg van stressvolle of traumatiserende omstandigheden op het werk, maar de oorzaak kan natuurlijk ook buiten het werk liggen. Lastig om er de vinger achter te krijgen voor werkgevers. Soms is er geen sprake van ziekteverzuim, maar ervaart een werknemer tijdens het dagelijkse functioneren flinke gedragsproblemen waardoor hij of zij slechter zal functioneren. U heeft er als werkgever direct mee te maken, omdat u verantwoordelijk bent voor het goed functioneren van uw team. Grote kans dat u van mening bent dat de reguliere hulpverlening en de assistentie van een arbodienst nogal tekortschieten of dat zij voor oplossingen kiezen die niet aansluiten bij de wens van u als werkgever en/of die van de werknemer.

Zorgvuldige Re-integratie

Een geschenk aan je loyale personeel

We zien veel dat de frustratie vanwege het (langdurige) verzuim ook spanning kan zetten op de wergever- werknemer verhoudingen. Toch heeft u beiden hetzelfde belang: een snelle en duurzame oplossing voor de ontstane situatie.
Een oplossing die recht doet aan de onderlinge verbondenheid in de arbeidsrelatie. Vaak genoeg zien we dat trouwe hardwerkende medewerkers door oplopende werkdruk, langdurige stress en schokkende gebeurtenissen in één keer uitvallen. In zo’n geval is goede zorg op maat een mooi gebaar en een blijk van waardering aan uw werknemer. Uiteindelijk resulteert dit in duurzame inzetbaarheid en hechte en betrouwbare arbeidsrelaties. Maar ook zien we situaties waarin de oorzaak buiten het werk ligt, de arbeids-relaties ernstig verstoord zijn of de opgelopen geestelijke of lichamelijke schade te groot om in de zelfde functie terug te keren. U maakt zich wel degelijk zorgen maar voelt zich onmachtig en een goede oplossing ontbreekt.
Uw medewerker is niet verplicht al zijn (persoonlijke) omstandigheden bloot te geven, maar is wel verplicht om mee te werken aan een re-integratietraject. Wij zijn van mening dat zo’n traject alleen zal slagen als de oorzaak van de problematiek goed in kaart is gebracht en hanteerbaar is geworden voor alle partijen en recht doet aan ieders belang. Door zorg op maat te leveren met een aanpak die preventie, behandeling, training, nazorg en re-integratie combineert.

Zorg op maat in een integratieve aanpak

Zorg op maat met een integratieve Aanpak heeft als doel u als werkgever en uw werknemer zorg op maat te bieden bij verzuim en re-integratie vraagstukken, waarbij diagnostiek, deskundigheid en meetbaarheid voorwaarden zijn voor kwaliteit.
Op een verantwoorde en duurzame manier terug naar de werkvloer. En wanneer dat niet mogelijk blijkt, op een goede manier afscheid nemen en via het 2e spoor op zoek naar een nieuwe uitdaging. Voor uitleg over onze werkwijze en de trajectkosten komen we graag bij u langs.

Licenties & Certificering

Algemeen Gegevens Beheer-code, AGB code, Vektis.
Vereniging Bevordering Alternatieve Geneeskunde,VBAG.
Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg, RBCZ.
Klachten: Stichting Tuchtrecht Complementaire zorg, TCZ.
Lid van de European Association for Somatic Experiencing, EASE.
Verklaring Omtrent Gedrag, VOG (voor vertrouwenspersonen).
Beëdigd Raadsonderzoeker, gezinsvoogd en jeugdbeschermer.

Ik respecteer het vertrouwen en de privacy van mijn clienten en heb als behandelaar beroepsgeheim.

AGB-zorgverl.nr:	Op aanvraag 
AGB-praktijkcode:	Op aanvraag 
VBAG -nr.:		21708004
RBCZ licentie nr.:	180065R
KvK inschrijf nr.:	53927591
BTW-ID.:		NL002078668B63

Neem contact op voor meer info: 0626498499