Privacy verklaring, Algemene leveringsvoorwaarden & meer

Op deze pagina vindt je de privacy verklaring

Daaronder staan de algemene leveringsvoorwaarden

Procedure rond klacht en tuchtrecht

Diversen

Privacy verklaring Sander Schouten / Praktijk Pro Somatics
i.v.m. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

Pro Somaticshecht belang aan de privacy van haar cliënten en bezoekers van de website www.prosomatics.nl. We gaan daarom zorgvuldig om met je persoonsgegevens en houden ons daarbij aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Hierover lees je alles in onze privacyverklaring.

Het gaat hierbij om het verwerken van de volgende digitale en papieren gegevens:
Digitaal: via de website: informatie aanvragen en aanmeldingen voor trainingen of workshop; Via email: ontvangen nieuwsbrieven.
Papier: intakeformulieren die we na je aanmelding of voorafgaand aan een training of workshop verwerken; eventuele verslagen van je ervaringen die je schrijft na sessies deelnemerslijsten, betaallijsten en formulier m.b.t. een mogelijke betalingsregeling.

Pro somatics acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. We verwerken en beveiligen je persoonsgegevens dan ook zorgvuldig.
Bij deze verwerking houden we ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt.

Dat betekent onder andere dat:
We duidelijk vermelden voor welke doeleinden we je persoonsgegevens verwerken. Dat doen we via deze privacyverklaring.

We het verzamelen van je persoonsgegevens beperken tot alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waar zo voor bedoeld zijn.

We passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht je persoonsgegevens verwerken.

We je recht respecteren om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

We raden je aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Waarvoor gebruiken we je gegevens?
Informatie aanvragen en inschrijven trainingen en workshops Via onze website of via de mail kun je je aanmelden of informatie aanvragen voor onze trainingen en workshops. Als je je via het contactformulier op onze website aanmeldt, kan Pro Somatics de onderstaande gegevens van je verwerken:
Voor- en achternaam (verplicht veld) en e-mailadres (verplicht veld) en natuurlijk voor welke training of workshop je je wilt inschrijven.Voor aanmeldingen of informatie via de reguliere mail hebben we ook je naam en je e-mailadres nodig.

Gegevensverwerking:
Wanneer je je inschrijft voor een training of sessies verzamelen we de volgende gegevens: je NAW-gegevens, inclusief geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres.
Een deel van de gegevens van je inschrijfformulier wordt gebruikt voor de financiële administratie zodat we middels ons boekhoudprogramma een factuur kunnen opstellen. Met ons accountantskantoor hebben we een verwerkers overeenkomst gesloten die de jouw gegevens beschermt.

Bewaartermijnen:
Geprinte inschrijfformulieren worden gedurende een periode van 24 maanden bewaard na afloop van de laatste module van de opleiding waarop het formulier betrekking heeft.
Een klein deel van de gegevens van je inschrijfformulier wordt gebruikt voor de financiële administratie zodat we middels ons boekhoudprogramma een factuur kunnen opstellen. Met ons accountantskantoor hebben we een verwerkers overeenkomst gesloten die de jouw gegevens beschermt.

Intakeformulier en voor alle workshops en trainingen: iedere deelnemer vult een intakeformulier, en korte medische vragenlijst in en ondertekent deze. Dit doen we om de veiligheid en gezondheid van de cursisten te waarborgen en om een aantal afspraken over de gang van zaken in onze trainingen, workshops en opleidingen te bekrachtigen.

Op een intakeformulier verwerken we de volgende gegevens:
NAW-gegevens, inclusief telefoonnummer, emailadres en beroep of studie; een aantal medische gegevens; contactgegevens zorgverzekeraar en huisarts. Behoudens de hoofdtrainers heeft niemand inzage in de medische gegevens. Als het voor het welzijn of functioneren van een deelnemer in een workshop, training of opleiding van zwaarwegend belang is, wordt de eventuele gastdocent van de medische gegevens op de hoogte gebracht, maar dan uitsluitend voor het voor de betreffende training relevante deel.

Bewaartermijnen:
De intakeformulieren worden bewaard gedurende een periode van 24 maanden na afloop van de workshop, training of laatste module van een opleiding.
De persoonsgegevens en rapportage moet ik 20 jaar bewaren.

Deelnemerslijsten:
De hoofdtrainers maken tijdens de workshops of opleidingsmodules gebruik van een deelnemers- of namenlijst (soms met foto’s). De papieren versies worden na gebruik vernietigd. In het geval van opleidingen die uit meerdere modules bestaan wordt er digitaal een exemplaar opgeslagen voor gebruik in een volgende module. Na afloop worden de digitale deelnemerslijsten verwijderd.

Betalingsregeling:
Voor cliënten die gebruik maken van een betalingsregeling is er een formulier waarop we de volgende gegevens verzamelen: je NAW-gegevens, inclusief telefoonnummer en e-mailadres en de wijze waarop je de betaling wilt doen; de formulieren voor de betalingsregeling wordt vernietigd zodra de volledige betaling heeft plaatsgevonden.

Pro Somaitcs website:
De website www.prosomatics.nl slaat geen emailadressen of IP-adressen op.

Nieuwsbrief:
Wij sturen regelmatig nieuwsbrieven met nieuws en aankondiging van trainingen, en workshops die binnen afzienbare tijd starten en van nieuwe trainingen.

Als je een workshop of training bij ons gevolgd hebt, nemen we je op in ons e-mailadresbestand, tenzij je uitdrukkelijk hebt aangegeven dat niet te willen. Als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief via de website, kan Pro Somatics de volgende gegevens van je verwerken: je voor en achternaam en e-mailadres. Het is te allen tijde mogelijk je na ieder nieuwsbulletin uit te schrijven via de link onderaan de nieuwsbrief. Nadat je je hebt afgemeld voor de nieuwsbrief, worden je gegevens direct verwijderd.

Doorverwijzing:
In het geval dat een potentiele hulpvrager voor individuele therapie of groepstherapie zich meldt bij Pro Somatics en wij zelf niet de diensten kunnen of willen bieden die deze persoon nodig heeft, kan een medewerker van het instituut (in overleg met de vrager) contact opnemen met een andere therapeut om een cliënt mogelijk door te verwijzen.

Individuele sessies:
Voor een privacyverklaring voor individuele sessies door medewerkers van Pro Somatics verwijzen we door naar de daarvoor bestemde intake formulier/ behandelovereenkomst en medische vragenlijst individuele sessies.

Wij voldoen aan de eisen die gesteld worden in de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).

Beveiliging:
We hebben onder andere de volgende veiligheidsmaatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beschermen: Ons systeem is alleen toegankelijk door middel vandoor ons verstrekte inloggegevens. We maken gebruik van beveiligde verbindingen (HTTPS) om de veiligheid van datatransfers te waarborgen. We treffen organisatorische toegangsmaatregelen. We treffen fysieke toegangsmaatregelen.

Rechten met betrekking tot je gegevens:
Je hebt de volgende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens:

Je kunt een verzoek indienen tot wijziging, aanvulling of verwijdering van je gegevens wanneer deze onjuist of niet (meer) relevant zijn.

Je kunt een verzoek indienen om inzage te verkrijgen in de gegevens die we van jou verwerken.

Je kunt een overzicht, in een gestructureerde en gangbare vorm, opvragen van de gegevens die we van jou verwerken en je hebt het recht op overdraagbaarheid van deze gegevens naar een andere dienstverlener.

Als je van mening bent dat Pro Somatics niet goed omgaat met je persoonsgegevens kun je een klacht indienen. Als jij en Pro Somatics er niet samen uitkomen en het antwoord van ons op je klacht niet leidt tot een acceptabel resultaat, heb je het recht om een klacht over ons in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of Stichting Tuchtrecht Complementaire zorg, TCZ, waar ik bij aangesloten ben. Meer informatie over de Autoriteit Persoonsgegevens en het indienen van klachten vind je op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Of https://www.tcz.nu/index.html.
Om deze rechten uit te kunnen oefenen, kun je contact opnemen met Pro Somatics via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Websites van derden:
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Pro Somatics kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. We raden je aan de privacyverklaring(en) van deze website(s) te lezen alvorens van deze website(s) gebruik te maken.

Meldplicht datalekken:
De AVG verplicht ons om alle datalekken intern vast te leggen en te documenteren. Bij datalekken in privacygevoelige data maken wij direct een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verwerkers overeenkomsten:
Wij hebben verwerkers overeenkomsten met de volgende partijen gesloten of vallen onder de algemene voorwaarden van de afzonderlijke bedrijven waarin specifieke gegevensverwerking conform de AVG en GDPR is opgenomen.

Aldo Fuikschot, Amsterdam (accountancy)

Marijke Jansen, Amsterdam (boekhouding)

E-Boekhouden online boekhouden (financiële administratie)

Mathijs Schouten  (websitebouwer, onderhoud & Web security)

Cookiebeleid:
Op onze website gebruiken wij cookies: kleine bestanden die verstuurd worden door een internetserver en die worden opgeslagen op je computer. Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak van de bezoeker. Het gaat hierbij onder andere om: de likebox van Facebook, de deelknoppen voor social media en de Google maps kaart en NS routebeschrijving op de contactpagina. De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Je kunt de cookies weer verwijderen via je browserinstellingen. Daar kun je ook instellen welk soort cookies op je computer geplaatst worden. Onze website maakt geen gebruik van advertisingcookies.

Wijziging privacyverklaring:
Pro Somatics behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Je kunt deze vinden op onze website. www.prosomatics.nl

Contactgegevens:
Sander Schouten /
Praktijk Pro Somatics
Visserspad 1-A
1561PK Krommenie
0626498499
Sander Schouten mobiel 06-26498499
Caroline Schaay mobiel: 06-26366679

info@prosomatics.nl

Sanderschouten@prosomatics.nl

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 09-09-2020.

 

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot koop, verkoop of uitvoering van werk tussen pro somatics en de opdrachtgever.

1.2 Standaardvoorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door pro somatics zijn aanvaard.

1.3 Alle aanbiedingen en offertes van pro somatics zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 2.  Aanvaarding

De overeenkomst, onder welke benaming dan ook, komt eerst tot stand na aanvaarding door pro somatics van een opdracht van de opdrachtgever.

Artikel 3. Prijs/Betaling

3.1 Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij anders overeengekomen.

3.2 Indien de opdrachtgever nalatig is bij het nakomen van zijn betalingsverplichtingen, is Pro Somatics gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten.

3.3 De opdrachtgever is niet gerechtigd om eventuele vorderingen op derden in mindering te brengen op het door de opdrachtgever jegens pro somatics verschuldigde.

3.5 Al hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, is direct opeisbaar indien de opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen, in staat van faillissement geraakt, voorlopige of definitieve surseance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, indien executoriaal beslag wordt gelegd op zijn zaken en/of vorderingen, in liquidatie geraakt of wordt ontbonden en, indien de opdrachtgever een natuurlijke persoon is en hij  overlijdt.

Artikel 4. Levering

4.1 De levertijd gaat in op het door  pro somatics op de orderbevestiging vermelde tijdstip.

4.2 De door pro somatics opgegeven levertijd is gebaseerd op de ten tijde van de orderbevestiging geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken. Indien buiten schuld van pro somatics vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voorzover nodig verlengd. De levertijd wordt tevens verlengd indien de vertraging aan de zijde van pro somatics is ontstaan ten gevolge van het niet voldoen door de opdrachtgever van enige voor de opdrachtgever uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van de opdrachtgever te vergen medewerking.

4.4 Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van pro somatics, geeft overschrijding van de levertijd de opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst dan wel op vergoeding van enige door de opdrachtgever geleden schade.

4.6 Alleen extra onkosten in verband met de levering die pro somatics op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever maakt, zullen opdrachtgever afzonderlijk in rekening worden gebracht, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 5. Overmacht

Onder “overmacht” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van   onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van  of diens leveranciers.

Artikel 6. Opschorting en ontbinding

6.1 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met  gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat om te vrezen dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens  te voldoen, alsmede ingeval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de opdrachtgever, is  gerechtigd om zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden.

6.2 In geval van opschorting of ontbinding conform het bepaalde in lid 1 van dit artikel wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7. Zekerheden/eigendomsvoorbehoud

7.1 Indien pro somatics gegronde redenen heeft om aan de bereidheid tot betaling en de financiële gegoedheid van de opdrachtgever te twijfelen, heeft zij het recht, alvorens te leveren of werkzaamheden te verrichten dan wel werkzaamheden voort te zetten, zekerheid te verlangen voor de nakoming van alle verplichtingen van de opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst. Indien dergelijke zekerheid door opdrachtgever wordt geweigerd, is pro somatics vrij om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd de rechten van  op vergoeding van alle schade, onkosten en winstderving.

7.2 De opdrachtgever wordt slechts onder opschortende voorwaarde van volledige betaling van de overeengekomen prijs eigenaar van de door pro somatics geleverde diensten en rapporten. pro somatics blijft eigenaar van de geleverde zaken zolang de opdrachtgever zijn vorderingen uit hoofde van de overeenkomst niet heeft betaald.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 pro somatics is slechts aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of ter gelegenheid van de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover:

– de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van  en/of zijn leidinggevende ondergeschikten;

–  het risico van het intreden van deze schade, niet zijnde het gevolg van opzet en/of grove schuld van  en/of zijn leidinggevende ondergeschikten, op de gebruikelijke condities heeft verzekerd, althans geacht moet worden zich op de gebruikelijke condities te hebben kunnen verzekeren. Pro Somatics zal in een zodanig geval een vergoeding verschuldigd zijn tot ten hoogste het beoogde waarvoor zij is verzekerd, althans zich zou hebben kunnen verzekeren, een en ander op een wijze als in de voorgaande alinea is bepaald.

8.2 Niet voor vergoeding door pro somatics komt in aanmerking bedrijfsschade, en schade door derving van inkomsten van de opdrachtgever, op welke wijze ook ontstaan.

Artikel 9. Reclames/klachten

9.1 Opdrachtgever kan op straffe van verval van alle hem toekomende rechten op een gebrek bij de uitvoering van de overeenkomst slechts een beroep doen, indien hij binnen bekwame tijd, waaronder in het normale geval acht dagen wordt verstaan, nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij  per aangetekend schrijven heeft geprotesteerd.

9.2 Reclame geeft de opdrachtgever niet het recht zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten.

Artikel 10. Toepasselijk recht

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12. Bevoegde rechter

Alle geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien worden door partijen uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te , onder voorbehoud van het recht van  om een procedure voor een andere bevoegde rechter aanhangig te maken.

Deze voorwaarden zijn bijgewerkt op 19-09-2020

Voor trainingen en cursussen gelden buiten deze algemene voorwaarden ook afzonderlijke intake en deelname voorwaarden.

Klacht en tuchtrecht

Als je een klacht hebt over mijn professioneel handelen dan wil ik je vragen deze als eerste bij mij neer te leggen. Samen kunnen we dan je klacht bespreken en kijken naar een oplossing.

Als wij er niet uitkomen dan kun je met je klacht naar mijn beroepsvereniging gaan die procedures volgt om klachten van hun leden te behandelen. Zo wordt je objectief bijgestaan in de behandeling van de klacht.

Voor meer informatie hierover verwijs ik je naar de Vereniging ter bevordering Alternatieve Geneeswijze: VBAG

Het fotomateriaal op deze site is grotendeels van onderstaande sites of personen.
We zijn heel dankbaar voor het gebruik en medewerking.

https://unsplash.com

Ralph Reniers

Nanny de Rooy

Caroline Schaay

Sander Schouten

Van sommige foto’s is geen copywriter bekend. Ben jij een van de copywriters van de foto op deze site neem dan contact met ons op.

From some of the pictures used on this website we do not know who made them, if you are one of the artists, please contact us.